Deze nieuwsbrief is voor de omwonenden van De Groene Ster in Leeuwarden. In deze nieuwsbrief delen wij nieuws, de stand van zaken en ontwikkelingen rond evenementen en activiteiten in dit gebied. In deze nieuwsbrief kan nooit alle informatie staan. Kijk daarom ook op de gebruikelijke kanalen van de gemeente, zoals bijvoorbeeld leeuwarden.nl, de Huis aan Huis en overheid.nl.

Stand van zaken plan voor evenementen Groene Ster

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 19 december 2023 de gemeenteraad gevraagd om de partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen (hierna: plan) vast te stellen. De Leeuwarder gemeenteraad neemt hier in het eerste kwartaal van 2024 een besluit over.

Wat vooraf ging

Leeuwarden heeft als ambitie dé evenementenstad van het Noorden te zijn. Met die insteek zijn jaren geleden voor het eerst grotere (meerdaagse) muziekevenementen georganiseerd in De Groene Ster. Maar het houden van (meerdaagse) muziekevenementen is in het huidige bestemmingsplan voor De Groene Ster niet toegestaan. Daarom wordt dat bestemmingsplan nu gedeeltelijk (partieel) aangepast. Met de gedeeltelijke herziening worden ook overige evenementen mogelijk gemaakt.

Afweging van belangen

Een evenement, groot of klein, legt beslag op de beschikbare ruimte van het recreatiegebied. Dit kan wringen met o.a. het huidig gebruik en de belangen van de gebruikers. Ook zal de invloed van bijvoorbeeld een muziekevenement verder reiken dan alleen het gebied zelf (denk aan geluid). Tijdens een (muziek)evenement moet sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat (waaronder geen ‘onduldbare hinder’ bij woningen of negatieve effecten op natuurwaarden).

Het plan waarover de gemeenteraad moet besluiten, is het resultaat van een afweging van alle belangen en onderzoeken. Ook de ontvangen reacties op het ontwerpplan (dat van 28 maart 2023 tot en met 11 mei 2023 ter inzage heeft gelegen) zijn in deze afweging meegenomen.

Na het besluit van de gemeenteraad

Als de gemeenteraad besluit om het plan vast te stellen, wordt het plan gepubliceerd. Er volgt op dat moment nadere informatie via onder andere de gemeentelijke website, het Huis-aan-Huis blad en de website www.overheid.nl. over onder andere de mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen het plan.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website: https://www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen-en-projecten/herziening-deel-bestemmingsplan-de-groene-ster/

Aanmelden op de nieuwsbrief van de Groene ster kan hier.

Deel met: