Huishoudelijk Regelement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STICHTING WIJKPANEL BLITSAERD

Artikel 1 – Samenstelling van het algemeen – en dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur wordt samengesteld uit die personen die namens één of meer instellingen als vertegenwoordiger zijn aangewezen voor deelname aan het Algemeen Bestuur, alsmede uit (drie tot vijf) personen, welke door het Algemeen Bestuur op persoonlijke titel zijn aangewezen.

Het Algemeen Bestuur stelt een lijst vast van de gebruikers met daarbij vermelding van de namen van hun vertegenwoordiger.

Het Algemeen Bestuur ziet bij de verkiezing van de leden van het Dagelijks Bestuur erop toe dat in het Dagelijks Bestuur de belangen van de verschillende soorten gebruikers zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn.

Het Dagelijks Bestuur kan daartoe een niet-bindende voordracht opstellen.

Leden van het bestuur kunnen niet zijn zij die betaalde werkzaamheden doen voor of leveranties doen aan de stichting.

Artikel 2 – Bestuurstaken

De voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een lid vormen tezamen het Dagelijks Bestuur, dat belast is met de dagelijkse leiding van de stichting en dat in spoedeisende gevallen namens het gehele Algemeen Bestuur kan optreden.

De onder deze omstandigheden genomen besluiten moeten op de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur worden bekrachtigd.

De voorzitter heeft de leiding van de stichting. Hij presideert en leidt de vergaderingen van de stichting.

De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie, het verzenden van de uitnodigingen voor de vergaderingen, het bijhouden van de notulen van vergaderingen, het opmaken en bijhouden van de gebruikerslijst, het opmaken van het jaarverslag en het verzorgen van het archief.

De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de stichting. Hij kan met inachtneming van door het Algemeen Bestuur daaromtrent te stellen regels, het dagelijks beheer van de kasmiddelen aan een derde overlaten.

De vice-voorzitter neemt bij ontstentenis of belet van de voorzitter zijn functie waar.

Artikel 3 – Verkiezing van bestuursleden

Op grond van de artikelen 8 en 9 van de statuten stelt het Algemeen Bestuur een reglement inzake het rooster van aftreden van bestuursleden vast. Daarin zijn de bepalingen opgenomen ten aanzien van de verkiezing en de herverkiezing van de bestuursleden.

In tussentijdse vacatures in het Algemeen Bestuur dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien.

Ingeval er in het Dagelijks Bestuur een tussentijdse vacature ontstaat, dan dient het Algemeen bestuur hier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier maanden na het ontstaan van de vacature, in te voorzien.

De voorzitter en de vice-voorzitter treden niet gelijktijdig af.

Ook de penningmeester en de secretaris treden niet tegelijk af.

Artikel 4Schorsing en einde bestuurslidmaatschap

Een bestuurslid kan door het Algemeen Bestuur worden geschorst ingeval van verregaande nalatigheid in de uitoefening van zijn functie of ingeval van benadeling van de stichting of in geval van ernstige overtreding van de bepalingen van de statuten of van dit reglement.

Artikel 5Vergaderingen

Het Dagelijks Bestuur vergadert doorgaans één keer per maand of zo vaak als de voorzitter of een ander lid van het Dagelijks bestuur het nodig acht.

Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar, bij voorkeur in het voorjaar (ondermeer) voor het vaststellen van het financiële jaarverslag van de penningmeester, het vaststellen van het jaarverslag van de secretaris, het horen van de rapportage over de financiële jaarstukken door de kascommissie, de samenstelling van de nieuwe kascommissie (van twee bestuursleden van het Algemeen Bestuur) en over de aanwijzing en voordracht van nieuwe bestuursleden.

De tijdens de voorjaarsvergadering van het Algemeen Bestuur verleende goedkeuring aan de jaarverslagen strekt tot décharge van de desbetreffende leden van het Dagelijks Bestuur. 

Tussentijdse vergaderingen van het Algemeen Bestuur kunnen worden belegd op verzoek van het Dagelijks Bestuur of op verzoek van minimaal drie andere leden van het Algemeen Bestuur.

Artikel 6Wijze van uitnodigen

Voor een te beleggen vergadering van het Algemeen Bestuur nodigt de secretaris de leden tenminste 14 dagen van tevoren uit met toevoeging van de agenda.

Voor vergaderingen van het Dagelijks Bestuur nodigt de secretaris de leden tenminste 7 dagen van tevoren uit met toevoeging van de agenda.

In spoedeisende gevallen kan van deze termijnen worden afgeweken, één en ander ter beoordeling van de voorzitter.  

De secretaris stuurt minimaal één maand voor de te houden AB-vergadering een vooraankondiging aan de AB-leden en de adspirant-leden van nog niet afgevaardigde instellingen/gebruikers.

Deze adspirant-leden dienen op de AB-vergadering als AB-lid te worden bekrachtigd.

Artikel 7Indienen van voorstellen

Voorstellen voor een vergadering van het Algemeen Bestuur kunnen schriftelijk worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur, mits deze tenminste 21 dagen voor deze vergadering zijn ingediend bij de secretaris.

In spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken, één en ander ter beoordeling door de voorzitter.

Artikel 8 – Besluiten

Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks bestuur kunnen ter vergadering geen besluiten nemen als minder dan de helft van het aantal zittinghebbende leden aanwezig is.

Indien in een vergadering over een onderwerp geen besluit kon worden genomen omdat minder dan de helft van de zittinghebbende leden in die vergadering aanwezig was, kan hetzelfde onderwerp voor een volgende vergadering opnieuw op de agenda wordt geplaatst en is het Algemeen Bestuur, respectievelijk het Dagelijks Bestuur, wel bevoegd een besluit te nemen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.

Dit artikel is niet van toepassing op voorstellen inzake statutenwijziging, ontbinding van de stichting en het wijzigen of opheffen van een reglement.

Voor in deze alinea genoemde onderwerpen is artikel 18 van de statuten van toepassing.   

Artikel 9 – Stemming

In de bestuursvergadering van zowel het Algemeen- als het Dagelijks Bestuur heeft ieder bestuurslid één stem.

Over zaken wordt mondeling gestemd. Over personen wordt schriftelijk gestemd met ongetekende briefjes.

Bij mondelinge stemming brengt de voorzitter als laatste zijn stem uit.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen tussen personen beslist het lot. Bij het stemmen van 1 persoon geldt de meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen bij 1 persoon wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.

Stemming bij acclamatie is alleen geldig indien er geen tegenvoorstellen daartoe van de vergadering uitgaat en indien niemand zich daartegen verzet. 

Over onderwerpen, welke niet op de agenda voorkomen, kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij de vergadering een bepaald onderwerp tot een urgentie-voorstel heeft verklaard.

Artikel 10 – Communicatie

Het bestuur onderkent het belang van goede communicatie met wijkbewoners, gemeente en andere organisaties en instanties die  actief zijn in de wijk. 

Vergaderverslagen zijn openbaar, en worden gepubliceerd op de website. 

Minimaal 2 keer per jaar doet het bestuur verslag van de voortgang in de wijkkrant. 

Artikel 11 – Verantwoording

Verantwoording aan inwoners van de wijk vindt plaats op de jaarlijkse wijkconferentie. Deze wordt minimaal één maand van tevoren bekend gemaakt.

Artikel 12 – Commissies

Het Algemeen Bestuur kan één of meer commissies instellen voor advies en/of bijstand in de bestuurstaken.

De leden van deze commissies worden door het Dagelijks Bestuur benoemd.

Indien gewenst neemt één van de leden van het Dagelijks Bestuur deel aan  ingestelde commissies.

Bedoelde commissies ontvangen van het Dagelijks Bestuur een duidelijk omschreven taak. De commissies brengen regelmatig schriftelijk verslag uit van hun werkzaamheden aan het Dagelijks Bestuur. Zij werken zoveel mogelijk zelfstandig. Hun besluiten dienen door het Dagelijks Bestuur te worden bekrachtigd. 

De secretaris doet jaarlijks, in een vergadering van het Algemeen Bestuur, (ook) verslag van de door de commissies verrichte werkzaamheden gedurende het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 13 – Kostenvergoeding

Het Algemeen Bestuur is gerechtigd een kostenvergoeding toe te kennen aan bestuursleden, vrijwilligers en eventueel anderen.

Artikel 14 – Reglementen

Het Algemeen Bestuur stelt voor een deugdelijke bedrijfsvoering reglementen vast.

Artikel 15 – Slotbepalingen

Het Algemeen Bestuur is, o.g.v. artikel XX van de Statuten, bevoegd dit huishoudelijk reglement te wijzigen.

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, alsmede waarin twijfel bestaat omtrent de uitleg hiervan, beslist het Algemeen Bestuur.

Deel met: